Dotacje celowe są formą wydatków budżetowych, jakie ponosić muszą jednostki samorządu terytorialnego, w skrócie JST. Są one pomocą finansową dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego albo przekazywanych innym podmiotom, których nie są zalicza się do sektora finansów publicznych a także niedziałających dla osiągania zysków, z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadań publicznych, które wiążą się z wykonywaniem działalności danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacja celowa

dotacja celowaDotacje celowe otrzymywać mogą również podmioty innego rodzaju niż jednostki samorządu terytorialnego. Mowa tu o instytucjach, które należą do sektora finansów publicznych. Jednym z przykładów są publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Mogą one otrzymywać dotacje na realizację zadań, które w sposób szczegółowy określono w ustawie dotyczącej zakładów opieki zdrowotnej. Dotacje celowe mogą też dostawać samorządowe zakłady budżetowe.

Dotacje celowe od dotacji podmiotowych i przedmiotowych, służących dofinansowywaniu określonego podmiotu lub określonego rodzaju działalności, różni to, że środki, które przekazuje się w formie dotacji celowych można w 100 procentach przekazywać na realizację zadania publicznego. Etap rozliczenia dotacji celowej musi polegać na wykazaniu, że zakładany cel, którym jest zadanie publiczne, został zrealizowany, a przekazane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie związanych z inwestycją wydatków. Dotację celową można również przekazywać bliżej nieokreślonym typom podmiotów. Nie tylko tym, które w wyraźny sposób wymieniono w ustawie. Jeśli chodzi o dotacje podmiotowe i przedmiotowe, beneficjentami mogą być jedynie podmioty tego rodzaju.

Dotacje przedmiotowe i podmiotowe

Kolejna rzecz, która różni opisywane dotacje, polega na tym, że dotacje podmiotowe oraz przedmiotowe mogą być udzielane po zaistnieniu przesłanek, które określono przez ustawodawcę oraz po zabezpieczeniu wszelkich środków, które określone zostały w uchwale budżetowej gminy. Z kolei podstawą udzielania dotacji celowych jest umowa. Niektóre z relacji związanych z dotacją, takie jak na przykład kwestia dotycząca określenia celu, na jaki zamierzamy przeznaczyć dofinansowanie, kontrola realizacji zadania, rozliczanie dotacji, uregulowane są w osobnym dokumencie, który sporządza się za porozumieniem obojga stron.

Dotacje celowe dzielimy na dwie grupy. Pierwszą wyodrębnia się podmiotowo, a więc z punktu widzenia beneficjenta. Obejmuje ona dotacje celowe, które udziela się na potrzeby:

 • innego typu podmiotów, które zalicza się do sektora finansów publicznych – zakłady opieki zdrowotnej czy zakłady budżetowe,
 • JST – jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów, które nie należą do sektora finansów publicznych

Drugą grupę wyodrębnia się ze względu na to, z jakim przedmiotem finansowego wsparcia mamy do czynienia. Mogą to być dotacje udzielane w poniższych celach:

 • pomocy finansowej – jednostki samorządu terytorialnego są jej beneficjentami,
 • dofinansowania zadania obecnie realizowanego – beneficjentem mogą być w tym przypadku inne jednostki samorządu terytorialnego,
 • finansowanie przekazanego zadania,
 • dofinansowanie aktualnych zadań finansowych, które pochodzą z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków, które nie podlegają zwrotowi, które udzielane są przez państwa członkowskie EFTA oraz wszystkich innych środków, które pochodzą z zagranicznych źródeł nieobjętych zwrotem,
 • sfinansowanie bądź dofinansowanie przygotowania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – skorzystać w tym przypadku może ochotnicza straż pożarna – jest ona beneficjentem,
 • dofinansowanie bądź sfinansowanie zadań, które w szczegółowy sposób omówiono w artykule 55 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Wówczas beneficjentami są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dodatkowo, na podstawie art. 2 ust. 2 oraz 3 ustawy o sporcie kwalifikowanym, jednostki samorządu mogą w finansowy sposób wspierać rozwój sportu kwalifikowanego. Wówczas organ JST powinien za pomocą uchwały określić tryb oraz warunki planowanego rodzaju wsparcia, które w praktyce ma przybrać formę dotacji.

Dotacje na zabytki

Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowią, że gmina pełni zadania własne w zakresie opieki nad zabytkami, co do których ma potrzebne prawa własności. Do opieki zaliczać możemy:

 • opłacanie bądź dofinansowywanie prac konserwatorskich,
 • opłacanie bądź dofinansowywanie robót budowlanych,
 • opłacanie bądź dofinansowywanie prac restauratorskich

dotacja celowaGdy mamy do czynienia z budynkami, które zostały wpisane do rejestru zabytków, wszystkie rodzaje wymienionych wyżej prac mogą być dofinansowywane za pomocą dotacji celowych i środków z budżetu państwa. Wobec powyższego jednostka samorządu terytorialnego może otrzymywać dotacje celowe na ten cel z budżetu państwa. Oprócz tego może być ona jednocześnie podmiotem dotującym, ponieważ wedle ustawy dotacji na wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie czy prace budowlane, może udzielać organ, jakim jest gmina, powiat oraz samorząd województwa. Ze względu na to, że taka dotacja wiąże się z procesem finansowania zadań z zakresu administracji publicznej (piecza nad zabytkami), nazywana jest ona jako dotacja celowa.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here