Czy egzekucja komornicza przedawnionego długu jest zgodna z prawem

Egzekucja komornicza przedawnionego długu to temat niezwykle elektryzujący. Budzi wiele emocji zarówno wśród wierzycieli, jak i dłużników. Jak to wygląda w praktyce? Czy w sytuacji przedawnienia długu komornik ma prawo wszcząć egzekucję? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Egzekucja komornicza przedawnionego długu – czy jest prawomocna?

21 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która miała rozstrzygnąć i ujednolicić kwestię egzekucji przedawnionych długów.

Warto ze szczególną uwagą przyjrzeć się art. 804 § 2 k.p.c., zgodnie z którym, jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania przedawnienia roszczenia, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Tytułem wykonawczym może być tu na przykład nakaz zapłaty czy też wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Co to oznacza? Otóż w sytuacji, gdy wierzyciel skierował do komornika wniosek o egzekucję przedawnionego długu, komornik musi odmówić wszczęcia egzekucji, a następnie zwrócić wniosek egzekucyjny do wierzyciela.

Jak w praktyce wygląda egzekucja komornicza przedawnionego długu?

Jak pokazuje życie, pomimo tego, że nowe przepisy obowiązują już od niemal dwóch lat, komornicy nieustannie wszczynają egzekucje przedawnionych długów. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że – przed ustanowieniem nowych przepisów, a także obecnie – komornicy nie byli i nie są uprawnieni do weryfikowania zasadności oraz wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornicy działają zaś wyłącznie na zlecenie wierzyciela, a więc podejmują czynności egzekucyjne, które zostają im zlecone.

Warto również dodać, że dotąd temat przedawniania roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym rozstrzygany był przez sądy w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego. Sądy posiadają bowiem znacznie większą wiedzę i lepsze zaplecze merytoryczne. Należy także zaznaczyć, że czym innym jest brak uprawnień komornika do badania, czy roszczenie jest zasadne czy wymagalne, a czym innym jest obowiązek działania przez komornika w granicach ustalonego prawa. Stąd też, jeśli ustawodawca nałożył na komornika obowiązek badania przedawnienia roszczeń kierowanych do egzekucji komorniczych, nie powinno dochodzić do nadużyć. Jednak w praktyce wciąż się one zdarzają. Komornicy powinni jednak odmawiać wszczynania egzekucji przedawnionych długów.

Co w przypadku, gdy doszło do wszczęcia egzekucji komorniczej przedawnionego długu?

Po pierwsze i najważniejsze, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu lat. Istnieje także możliwość złożenia do sądu wniosku o przedawnienie długu.

Warto dodać, że, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Jeśli doszło do wszczęcia egzekucji, dłużnik powinien złożyć wniosek do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji komornik ma obowiązek umorzyć postępowanie w całości lub w części, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.

Złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, podobnie jak podanie o umorzenie długu (wzór) należy zawsze poprzedzić wnikliwą analizą prawną w zakresie przedawnienia roszczenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here